053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุข โครงงาน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุข โครงงาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวานมันเค็มเพื่อลดโรค..ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
ผู้นำเสนอ

นางสาวชญาณี ผายผืนพึก
 นางสาวนิภาพร แสนบุญเมือง
นางสาวสกิจา ล้ำวีรประเสริฐ
 ในการดูแลของอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th