053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


นักศึกษาสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2


นักศึกษาสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ส่งนักศึกษานำเสนออบบปากเปล่า 3 ท่าน และนำเสนอในรูปแบบนวัตกรรม 3 โครงงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th