053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา


โรงพยาบาลสบเมย จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จานวน 4 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านผาผ่า สสอ.สบเมย

2.นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยม่วง สสอ.สบเมย

3. นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอุมโล๊ะ สสอ.สบเมยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th