053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


แจ้งประกาศ เรื่อง ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แจ้งประกาศ เรื่อง ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต จึงกำหนดให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐
และได้ทำการยืนยันการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑.๒ บัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ ที่ได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อปี ๒๕๖๐ ไว้กับมหาวิทยาลัย หากประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โปรดติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

  • วันรายงานตัวบัณฑิต

๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ให้บัณฑิตรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.cmru.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น

๒.๒ บัณฑิตที่ไม่รายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๒.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายการรายงานตัว
ของบัณฑิตคืนในทุกกรณี ยกเว้น ค่ามัดจำชุดครุยวิทยฐานะเท่านั้น

. กำหนดการวันฝึกซ้อมพร้อมรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบทันทีที่ได้รับหมายกำหนดการจากทางสำนักพระราชวัง โดยให้บัณฑิตติดตามข่าวสาร ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th อย่างใกล้ชิด

๔. บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายการ
หากฝึกซ้อมไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะคัดรายชื่อของบัณฑิตออก
และไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  • บัณฑิตที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อาทิ นั่งรถเข็น
    ใช้ไม้เท้า ต้องใช้มือซ้ายรับปริญญาบัตร หรือกรณีอื่น ๆ
    โปรดติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ ๕๓๘๘ ๕๙๗๗ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป
  • หากบัณฑิตต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ – ๕๓๘๘ – ๕๔๓๖

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

https://www.cmru.ac.th/news/2845-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94%E0%B9%92-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.htmlศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th