053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


เอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เปิดรับโครงร่างเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดังนี้

       1. โครงร่างการวิจัยที่หัวหน้าโครงร่างการวิจัยไม่ใช่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณา จำนวน 3,000 บาท

       2. โครงร่างการวิจัยที่หัวหน้าโครงร่างการวิจัยเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณา จำนวน 2,000 บาท

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาได้ดังเอกสารแนบรูปภาพจากอัลบัม : เอกสารการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th