053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแลงและข้อ้้้้้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขผลกระทบจากภัยแลง : กรณีศึกษาลุ้มน้ำกวงตอนบน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม


https://tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/172558/123822ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th