053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


โครงการอบรมทักษะในศตวรรษที่ 21: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ


โครงการอบรมทักษะในศตวรรษที่ 21: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 3

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

https://www.facebook.com/sirk2012/videos/10216368896407266/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th