053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายเอกชัย ชัยยาทา


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายเอกชัย ชัยยาทา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562

รายละเอียด

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า น.ส.วีรภัทรา วันร้อง ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


น.ส.วีรภัทรา วันร้อง ศิษย์เก่าภาควิชาสาธารณสุขสาสตร์ เข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด

แจ้งประกาศ เรื่อง ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศ เรื่อง ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๒ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายยืนยง คำมูลตา ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นลำดับที่ 1 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายยืนยง คำมูลตา ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นลำดับที่ 1 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล โพธิป้อม ศิษย์เก่าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1


ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล โพธิป้อม ศิษย์เก่าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ด้วยโปสเตอร์ ระดับปฐมภูมิ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 วันที่ 25 กันยายน 2561

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุนิสา สิงห์แก้ว ที่ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุนิสา สิงห์แก้ว ที่ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวเบญจภรณ์ บุญธรรม


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวเบญจภรณ์ บุญธรรม ที่ได้รับเกียรติบัติผู้ทรงคุณค่าด้านการจัดการปัญหาเอดส์และยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอสะเมิง


ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอสะเมิง ได้รับรางวัลด้านความครอบคลุมของหน่วยงานระดับตำบลที่ส่งรายงาน R506 100% และ ด้านความสม่ำเสมอในการส่งรายงาน R506 100% โดยมีตัวแทนหน่วยงาน คือ นาย เจตนิพิฐ ปัญญากอง นักวิชาการสาธารณสุข รพช.สะเมิง (ศิษย์เก่ารหัส 51) เข้ารับรางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ แดนมะลิดอย ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th