053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวกิจกรรมนักศึกษา


กิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


ชมรมสาสุขอาสา นำโดยนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขและสมาชิกในชมรม ร่วมกันทำกิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุข โครงงาน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุข โครงงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหวานมันเค็มเพื่อลดโรค..ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ผู้นำเสนอ นางสาวชญาณี ผายผืนพึก นางสาวนิภาพร แสนบุญเมือง นางสาวสกิจา ล้ำวีรประเสริฐ ในการดูแลของอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร

รายละเอียด

นักศึกษาสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2


นักศึกษาสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

การจัดทำฐานการเรียนรู้ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์ ของนักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 2 และ 3


การจัดทำฐานการเรียนรู้ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์ ของนักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่ 2 และ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

โครงการอบรมทักษะในศตวรรษที่ 21: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ


รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2462 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 27 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

เชิญชวนนักศึกษาสาธารณสุขศาตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ


เชิญชวนนักศึกษาสาธารณสุขศาตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันเอดส์โลก


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์วันเอดส์โลก

รายละเอียด

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงออกร้านเพื่อนำรายได้เข้าชมรม สาสุขอาสา


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชมรม สาสุขอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงออกร้านเพื่อนำรายได้ไปช่วยดูแลสุขภาพเด็ก ณ วัดดอนจั่น

รายละเอียด

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมประกวดดการทำกระทง ในโครงการ


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมประกวดดการทำกระทง ในโครงการ "สืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนา ยี่เป็งรำลึก" ที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขร่วมทีมปฐมพยาบาลในงาน CMRU Half Marathon 2018


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขร่วมทีมปฐมพยาบาลในงาน CMRU Half Marathon 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ริม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Mahidol Project


นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Mahidol Project ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกู้ชีพเบื้องต้น (Basic Life Support)


นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกู้ชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) กับ ACLs team จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

รายละเอียด

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงฝึกปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม


นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงฝึกปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการสอนและให้คำแนะนำจาก เทศบาลตำบาลสุเทพ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และ 14 กันยายน 2561

รายละเอียด

น้อมแสดงกตเวทิตา เอิ้นขวัญมาคู่เคียงกาย งานมุทิตาจิตประจำปี 2561


น้อมแสดงกตเวทิตา เอิ้นขวัญมาคู่เคียงกาย ของนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในงานมุทิตาจิตแก่ อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญูประจำปี 2561 วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

กีฬาสาสุขสัมพันธ์ น้องพี่ร่วมใจ ประจำปี 2561


กีฬาสาสุขสัมพันธ์ น้องพี่ร่วมใจ ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และไหว้ครูประจำปี 2561


กิจกรรมทำบุญภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และไหว้ครูประจำปี 2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 1312

รายละเอียด

ชนะเลิศการประกวดทอล์คโชว์ หัวข้อ


การประกวดทอล์คโชว์ หัวข้อ "ซึมเศร้า เราคุยกันได้" ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม โล่รางวัล ทีมPublic Health จาก ภาควิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th