053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

            ในอดีตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มก่อตั้งโดยพัฒนามาจากสาขาวิชาสุขศึกษา ซึ่งเดิมอยู่ในภาควิชาพลศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้แยกรายวิชาทางด้านสุขศึกษาออกมาตั้งเป็นภาควิชาสุขศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนสายการศึกษา และสายวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี โดยใช้คำย่อว่า คบ.สุขศึกษา ในวิชาเอกสุขศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) โดยผลิตครูสุขศึกษา

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อมาเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และต่อมาได้สำรวจความต้องการของท้องถิ่นจึงได้เปิดสาขาวิชาใหม่ เพื่อผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (วท.บ.สุขศึกษา) เพื่อเป็นนักวิชาการสุขศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลิตบัณฑิตเรื่อยมา ประมาณ 20 รุ่น จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2540 ภาควิชาฯ ได้ระงับการเปิดรับนักศึกษา

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาสุขศึกษา ได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม) ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกจนถึงชั้นปีที่ 3 คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้สำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่จบสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จึงได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ และได้ผลิตนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมาจนกระทั่งปัจจุบัน

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้สำรวจความต้องการของท้องถิ่น ที่มีการกระจายการปกครองสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยพบว่าได้มีการรับสมัครนักวิชาการ สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของชุมชน จึงจัดทำศักยภาพของโปรแกรม เพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) ขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2547 ทั้งในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญาตรี) ภาคพิเศษ ในปี พ.ศ. 2548 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และสาขาวิชาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มาแล้ว 2 รอบด้วยกัน คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ –อาทิตย์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เรื่อยมา

            ในปี พ.ศ. 2558 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และพัฒนาคุณวุฒิของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนกำหนดจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เป็น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และดำเนินการรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน

            ในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คุณวุฒิ สม.เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ประกอบกับรองรับการปรับสายการทำงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นจึงมีการรับนักศึกษาตามปีการศึกษาเรื่อยมา ก่อนที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้รองรับการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ในปี พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และพัฒนาคุณวุฒิของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และดำเนินการรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th