053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชน)


โครงสร้างหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
    2.1) วิชาชีพสาธารณสุข 27 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
    2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต


แผนการเรียนเสนอแนะ :

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
BIO 1101   ชีววิทยาพื้นฐาน 3 (3-2-6)
CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 3 (3-2-6)
HSC 1301  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2 (1-2-3)
รวม

17 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
CHEM 2701  ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
HSC 1102  การสาธารณสุขทั่วไป 3 (3-0-6)
HSC 1302  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2 (1-2-3)
HSC 1201  อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)
รวม  20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
BIO 2404  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (2-3-6)
HSC 1203  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 (3-0-6)
HSC 2501  การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสุขภาพชุมชน 3 (3-0-6)
HSC 2309  การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 3 (2-3-5)
HSC 2304  เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 (2-2-5)
รวม    21 หน่วยกิต  

 

ปีที่ 2/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
STAT 1102  สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
HSC 3308  ประชากรศาสตร์และสุขภาพประชากร 3 (3-0-6)
HSC 2310  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3 (2-3-6)
HSC 1202  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (2-2-5)
HSC 2401  โภชนาการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
รวม  21 หน่วยกิต 

*

ปีที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
ENG 1601  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
HSC 3310  อนามัยครอบครัว 2 (1-2-3)
HSC 3101  ระบาดวิทยา 3 (3-0-6)
HSC 3503  การสื่อสารสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ 2 (1-2-3)
HSC 3402  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2 (2-0-4)
HSC 3302  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2 (1-2-3)
HSC 3307  สุขภาพจิต 3 (3-0-6)
HSC 4201  การประเมินผลกระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)
รวม   20 หน่วยกิต   

 

ปีที่ 3/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
HSC 2307  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 2 (1-2-3)
HSC 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3 (3-0-6)
HSC 3103  ชีวสถิติ 3 (2-2-5)
HSC 4303  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
HSC 3405  การพัฒนาอนามัยชุมชน 3 (2-2-5)
HSC 2601  การป้องกันและควบคุมโรค 3 (3-0-6)
HSC 3504  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข 3 (2-2-5)
รวม   20 หน่วยกิต  

**

ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
HSC 3801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน 1 (0-3-2)
HSC 2402  การบริหารงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
HSC 4410  กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ 3 (3-0-6)
HSC 4401  การประกันคุณภาพด้านบริการสุขภาพ 2 (1-2-3)
HSC 4901  โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 3 (3-0-6)
HSC 3902  การสัมมนาในงานสาธารณสุข 1 (0-3-2)
HSC 2202  สังคมมานุษยวิทยาการสาธารณสุข 2 (2-0-4)
HSC 3104  ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต      

 

ปีที่ 4/ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
HSC 4801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน 6(560)
รวม

   6 หน่วยกิต   

หมายเหตุ: * ฝึกปฏิบัติทางด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

               ** ฝึกปฏิบัติทางด้านการพัฒนาอนามัยชุมชน

 


เมื่อจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ :

นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th