053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


หลักสูตร


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต


โครงสร้างหลักสูตร :


รายละเอียด

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชน)


โครงสร้างหลักสูตร :

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
    2.1) วิชาชีพสาธารณสุข 27 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
    2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       ไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต


รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th