053-885651-3

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

อีเมล์ติดต่อ

info@cmru.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์


ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้งและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำกวงตอนบน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย* และกฤษณา ลางคํา...

อ่านต่อ

บริการอาจารย์


 • ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน คลิก..
 • ระบบส่ง มคอ. คลิก..
 • ระบบจองห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก..
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คลิก..
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิก..
 • ระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม คลิก..
 • ค้นหาคำสั่งไปราชการ คลิก..
 • ระบบประเมินภาระงานอาจารย์ คลิก..
 • ระบบประเมินภาระงานสายสนับสนุน คลิก..
 • ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก..
 • งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คลิก..
 • ทั้งหมดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-885651-3
info@cmru.ac.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th